ብዛዕባና

ብዛዕባና

Duizend1 | Madelon van Kooten-Mandersloot
Duizend1 - Madelon van Kooten-Mandersloot

ማደሎን ቫን ኮተ-ማነሽሎውት

ኣብ 2015 ናብ ዴ ኩፐል ኣብ ሃርሌም ኣማኢት ስደተኛታት ድሕሪ ምምጽኦም፡ ናብኡ ብምኻድ ሓገዝ ኣወፍየ። እዚ መጀመርታ ኣብ ሃርሌም ደሓር ድማ ኣብ ብሉመንዳል ኣብቲ መንበሪ ቦታ ደኔሄውቭል ኢዩ ነይሩ። እቶም ስደተኛታት ዝሰልከዮም ከም ዝኾኑ ኣስተብሂለ። እቲ ቅድሚ ስራሕ ምጅማርካ ቋንቋ ክትመሃር ኣሎካ ዝብል ምዱብ ኣሰራርሓ መብዛሕቲኡ ግዜ ተስፋ ከም ዝቖርጹ ይገብሮም ነይሩ። ብዙሓት ስደተኛታት ንጡፋት ክፋላት ናይቲ ሕብረተሰብ ክኾኑን ህይወቶም ክሃንጹን ኢዮም ዝደልዩ፡ እቲ መስርሕ ግን መብዛሕቲኡ ግዜ ጻዕሪ ዝሓትትን ዘይብሩህን ኢዩ፡ ትካላት ድማ ስግኣት ኣብ ዘለዎ ነገር ክኣትዋ ኣይደልያን ኢየን። በቲ ዘሎኒ ሰፊሕ ናይ ሞያ ምኽሪ፡ ምስልጣንን ትካላዊ ምኽርን ተሞክሮ፡ ኣብቲ ኵነታት ኣበርክቶ ናይ ምግባር ዓቢ ዕድል ርእየ።

Read more

ኣብ 2002 ሞርገንስተር ዝበሃል ናይ ገዛእ ርእሰይ ናይ ሞያ ምኽርን ምስልጣንን ትካል ኣብ ኣምስተርዳም መስሪተ፡ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ፎክለዣንግን ሃርሌምን መስሪተ። ቅድሚኡ ብዛዕባ ውድባዊ ባህሊን ብቑዕ መሪሕነትን ሰፊሕ መጽናዕትን ምኽሪን ኣካይደ።

ትምህርታዊ ድሕረ-ባይታይ ዶክቶራዊ መጽናዕቲ ኣብ ባህሊ፡ ውድብን ምሕደራን ኣብ VU (Vrije Universiteit, ኣምስተርዳም)፡ ቅድሚኡ ድማ HBO ምሕደራ ጸጋ ሰብ ኢዩ። ኣብ መስርሕ ሞያዊ ህይወተይ ቀስ ብቐስ ካብ ምኽሪ ንትካላት ምሃብ ናብ ናይ ውልቂ ምኽሪን ደገፍን ምሃብ ማዕቢለ።

ሕጂ ውን ሞያዊ ምኽሪ ምሃብ ባህታ ይፈጥረለይ፡ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ካልእ ኣብ ማእከል ናይ ሕብረተሰብና ዘቐምጠንን ብእኡ ገይረ ንጹርን ኣወንታን ኣበርክቶ ክገብረሉ ዝኽእልን ነገር ንክገብር ህንጡይ ኢየ። ኣብ ዲ ኩፐልን ደኔሄውቭልን ዝነበረኒ ንጥፈታት ውን ኣብ ከም ምውህሃድ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ንዝነበረኒ ተገዳስነት ስሒልዎ ኢዩ።

ንዓይ፡ ስደተኛታት ሓልዮት ዝመልኦ ኣቀባብላን እንግዶትን ክረኽቡን፡ ቅቡላት ኮይኑ ክስምዖምን ምስቲ ሓድሽ ኣከባቢኦም ብኣወንታ ክወሃሃዱ ክኽእሉን ኣገዳሲ ኢዩ። ናተይ ሕልሚ ሰባት ኣብ ናይ ሓድሕዶም ጠባያትን ልምድታትን ክግደሱን ናይ ሓድሕዶም ፍልልይ ከስተማቕርዎን ኢዩ። ነዚ “ዝያድ ብዙሕነት እንተልዩ፡ ዝያዳ ሓቅነት ይህሉ።” ንዝብል ኣበሃህላ ብጣዕሚ ይፈትዎ። ብመንገዲ Duizend1 ናብዚ ኣበርክቶ ክገብር ይደሊ።