ኣገልግሎታትና

ኣገልግሎታትና

ዘሎና ሰፊሕ ውልቃዊ ተሳታፍነት ካብ ካልኦት ወኪላት ይፈልየና። ንሕና ኣብ ብምሉኡ እቲ ናይ ስራሕ ግዜ ንመርጽ፡ ነጻምድን ብንጥፈት ንሳተፍን። እቲ ኣስራሒ ምሳና ይራኸብ ነቲ ሰራሕተኛ ድማ ደገፍን ምርሒትን ንህብ። እዚ ብግብሪ ከምዚ ዝስዕብ ማለት ኢዩ፡

ምስ ከምዘን ዝስዕባ መሃዝቲ ትካላት ንተሓባበር፡

  • ብሰሓቢ ዋጋታት ድርኺት ዘለዎም ኣባላት ዝደልያ ዘለዋ
  • ንሓደስቲ ነበርቲ ናይ ኔዘርላንድስ ዕድላት ክህባ ህንጡይነት ዘለወን
  • ንማሕበራዊ ሕላፍነት ክብሪ ዝህባ
  • ብዙሕነት ዘለዎ መጻኢ ዝረኣየን

ብውልቃዊ ቃለ-መሕተታት፡ ኣብዚ ዝስዕብ ተሞርኪስና፡ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣስራሕቲ ንመርጽ፡

  • ድርኺት
  • ክእለታት
  • ተሞክሮ
  • ድሌታት

ድሕሪኡ ዕድላት ናይ ክኸውን ዝኽእል ጽምዶ ንምምርማር ኣብ መንጎ ኣስራሕን እቲ ሰራሕተኛ ክኸውን ዝኽእልን ርክብ ንገብር። ሓደ ጽምዶ ድሕሪ ምክያዱ፡ ምስ ክልቲኦም ኣካላት ጥቡቕ ርክብ ንቕጽል ከድሊ እንከሎ ድማ ደገፍ ንህብ።

Duizend1 - Employment agency for refugees